യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാം

കൊഴുപ്പു ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒട്ടു മിക്ക ആളുകളുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണ് യൂറിക് ആസിഡ്.

യൂറിക് അസിഡിനെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കുറച്ചു വഴികളാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്.

Continue reading


തടിയും തൂക്കവും കൂടാൻ

മെലിഞ്ഞ ശരീരമുള്ളവർക്കു തടി കൂടാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഒറ്റമൂലിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ഏഴു ബദാം പരിപ്പ് ശുദ്ധമായ പശുവിൻ പാലിൽ ചേർത്തരച്ചു രാത്രി കിടക്കുന്നതിനുമുൻപ് കുടിക്കുക. എത്ര മെലിഞ്ഞ ശരീരം ഉള്ളവർക്കും വളരെ വേഗം ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നാണിത്.

Continue reading